728 X 90

Hűségkártya Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Frizuraszépség kártya program (a továbbiakban: Program vagy Hűségprogram) alapvetően egy olyan csoportos tagjutalmazási rendszer és vásárlói közösség, amelyben a Programhoz csatlakozó tagok (ügyfelek) a Programban résztvevő, a www.frizuraszepseg.hu weboldalt üzemeltető Társasággal, a Jazmin Communications & Media Kft-vel (székhely: 2045 Törökbálint, Kastély u. 12/B.; a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) szerződéses viszonyban álló kereskedőknél és szolgáltatóknál (a továbbiakban: Partnerek) a tagkártya (a továbbiakban: Hűségkártya) révén minden kártyabirtokos (a továbbiakban: Kártyabirtokos) által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak.

 1. A Program leírása

A Társaság lehetővé teszi a www.frizuraszepseg.hu honlapon e célból regisztrált tagok (ügyfelek) számára, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerint részt vegyenek a Programban és Hűségkártyához jussanak. A Hűségkártya segítségével a Kártyabirtokosok a Szolgáltató által felhatalmazott Partnereknél árukhoz és szolgáltatásokhoz ár- vagy egyéb kedvezménnyel juthatnak hozzá.

A Kártyabirtokos és a Szolgáltató között létrejött szerződéses jogviszonyra a jelen ÁSZF, valamint a Hűségkártya regisztrációkor kitöltött „hűségkártya igénylő adatlap” vonatkozik, amelyek együttesen képezik a Szolgáltató és a Kártyabirtokos között létrejött megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás). A Megállapodás értelmezése tekintetében irányadóak továbbá a Szolgáltató honlapján is megtekinthető rövid leírások, a Programra vonatkozó egyéb magyarázatok, ismertetők.

A Szolgáltató a Partnerekkel termékpartneri megállapodásokat kötött, amelyek a Kártyabirtokosok számára lehetőséget adnak arra, hogy ezeknél a Partnereknél kedvezményes módon árut vásároljanak, illetőleg szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A Kártyabirtokos a Megállapodás rendelkezései és feltételei szerint jogosult a Szolgáltató által üzemeltetett Programban részt venni; a Partnereknél a külön dokumentumban meghatározott ár- vagy egyéb kedvezménnyel termékeket beszerezni és szolgáltatásokat igénybe venni (a megszerezhető engedmény, kedvezmény maximális mértéke az egyes Partnerek esetében eltérhet).

A Kártyabirtokos a Megállapodásból eredő jogait szerződésszerűen jogosult gyakorolni, valamint kötelezettségeit szerződésszerűen, az általában elvárható gondossággal köteles teljesíteni.

 1. A regisztráció menete

A Frizuraszépség kártya Programban való részvétel feltétele a www.frizuraszepseg.hu weboldalon történő regisztráció (továbbiakban: Regisztráció). A weboldalt minden olyan nagykorú természetes személy jogosult használni, aki a Regisztrációt elvégezte (a továbbiakban: Felhasználó). A Felhasználó a Regisztrációval magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), amely megtekinthető ITT. Az ÁSZF és a Tájékoztató elfogadásának hiányában a Felhasználó nem jogosult a Regisztrációra.

 1. A kedvezmény meghatározása

A Szolgáltató törekszik a Partnerek körét bővíteni. Az aktuális Partnerek listája, valamint a Partnereknél érvényesíthető kedvezmények módja, feltételei és azok mértéke a Szolgáltató honlapján megtekinthető, illetve a Kártyabirtokos igénye alapján a Szolgáltató az aktuális Partnerek és kedvezmények listáját részére e-mailben közvetlenül is megküldi.

A Kártyabirtokos által a Partnereknél történő kedvezményes árubeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele nem átruházható, a kedvezmény készpénzre át nem váltható.

 1. A Hűségprogramba történő jelentkezés, tagság, kártya kibocsátása

Az ügyfelek a Hűségprogramba történő felvételüket az oldalon történt regisztrációval kérhetik. A Szolgáltató nem ellenőrzi, hogy a Hűségkártya igénylésekor közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e; az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a Szolgáltatóval szemben bárminemű követelés érvényesítése kizárt. A Kártyabirtokos kijelenti, hogy a Hűségkártya regisztráció során közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és pontosak, továbbá semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely a Megállapodás Szolgáltató általi megkötését befolyásolhatta volna.

 1. A Hűségkártya érvényessége és pótlása

 1. A Hűségkártya Programban való részvétel feltétele a regisztráció és az éves kártyadíj megfizetése. Az éves kártyadíj megfizetését követően a Társaság 10 napon belül – az igénylő által megadott címre – postai úton küldi meg a Hűségkártyát. A Hűségkártya egy évig vagy a Hűségprogram feltételrendszerében meghatározott, jelen ÁSZF-ben ismertetett egyes feltételek bekövetkeztéig (pl. letiltás, Program megszűnése, Megállapodás felmondása) érvényes.

 1. Amennyiben a Hűségkártya érvényessége lejár, a Kártyabirtokos jogosult annak érvényességét legkésőbb a lejárat időpontjától számított 60 napon belül megújítani az éves kártyadíj Szolgáltató részére történő megfizetésével, így a kártya a következő évre is meghosszabbításra kerül.

 1. Pótkártyát a Szolgáltató az eredeti Hűségkártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor bocsát ki. A pótkártya-kibocsátás előfeltétele, hogy a Kártyabirtokos a pótkártya-igénylést, illetve annak okát a Szolgáltatóval közölje.

Amennyiben a pótkártya-kibocsátásra a Hűségkártya sérülése miatt kerül sor, a régi Hűségkártyát vissza kell szolgáltatni a Szolgáltató részére a pótkártya átvételével együtt.

A Hűségkártya pótlása díjköteles. A pótlás díja: 1800,- forint alkalmanként. Az új kártya lehetővé teszi az előző Hűségkártyával megszerzett kedvezmények felhasználását. A pótlás díjmentes, ha a Hűségkártya cseréjét a Szolgáltató kezdeményezte.

 1. Adatvédelem

A Kártyabirtokos által a Hűségkártya igénylése céljából elvégzett regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató kezeli és dolgozza (dolgoztatja) fel.

A Szolgáltató által megvalósított adatkezelés és -feldolgozás célja a Program működtetése; a Kártyabirtokosok és a Partnerek, valamint Kártyabirtokos és a Szolgáltató, illetve utóbbi szerződéses partnerei közötti kapcsolat koordinálása, illetve információnyújtás a Kártyabirtokosok részére a Programról, valamint a Program, és a Szolgáltató által közvetített üzleti lehetőségekről.

A regisztrációval a Kártyabirtokos önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy személyes adataira vonatkozóan a Szolgáltató, és a Partnerek adatkezelést és -feldolgozást hajtsanak végre, illetve az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyenek igénybe.

A Kártyabirtokos a Hűségkártyaprogramban történő regisztrációval hozzájárul ahhoz is, hogy a Szolgáltató a Hűségkártya-regisztráció során feltüntetett (vagy egyéb módon közölt) személyes adatait a mindenkori Partnerek rendelkezésre bocsássa (adattovábbítást végezzen) annak érdekében, hogy azok üzleti ajánlataikkal közvetlenül megkereshessék, vagy a Kártyabirtokosok által náluk végrehajtott vásárlások (szolgáltatás-igénybevételek) tapasztalatait kiértékelhessék, és ezen kiértékeléseket üzleti tevékenységük hatékonyságának javítására fordíthassák.

A Kártyabirtokos jogosult az adatkezelési illetve, adattovábbítási hozzájárulását a Szolgáltatóhoz intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonni. Amennyiben a Kártyabirtokos az adatkezelési, illetve adattovábbítási hozzájárulást oly mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi a Programhoz kapcsolódó jogok érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, úgy a fenti visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel felmondását jelenti a Kártyabirtokos részéről.

A Szolgáltató a Kártyabirtokosok adatait a Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli és őrzi, az ott meghatározott időpontig.

 1. Felelősség, szavatosság

A Hűségkártyákkal kapcsolatos bárminemű visszaélésekért sem a Szolgáltató, sem a Partnerek nem felelnek, nem felelnek továbbá a Hűségkártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, sérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a Szolgáltató vagy szerződött Partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

A Kártyabirtokos a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Partnereknél beszerzett áruk és igénybe vett szolgáltatások kizárólagosan a mindenkori Partnertől erednek, erre tekintettel a Partner teljesítéséért, magatartásáért a Szolgáltató nem vállal semminemű kötelezettséget, felelősséget.

A Kártyabirtokos a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a mindenkori szerződéses jogviszony a Partner áruértékesítési, vagy szolgáltatásnyújtási tevékenysége során kizárólagosan a Partner és a Kártyabirtokos között jön létre, azaz a Partner szerződéses kötelezettsége megszegése esetén (hibás teljesítés, késedelmes teljesítés, nem-teljesítés, a teljesítés ellehetetlenülése a Partnernek felróható okból stb.) a Kártyabirtokos bármiféle igényt kizárólag csak a Partnerrel szemben támaszthat, a Kártyabirtokos a fenti igényt semmilyen jogcímen nem jogosult a Szolgáltató felé továbbhárítani, vagy közvetlenül a Szolgáltatóval szemben fellépni. Kártyabirtokos a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy a fenti okok valamelyikének bekövetkezése esetén nem tarthat igényt a Szolgáltatóval szemben a kedvezmény összegének teljes vagy részleges visszatérítésére, további kedvezmény biztosítására, más Partnernél történő kedvezmény biztosítására, vagy készpénzfizetésre.

A Szolgáltató, valamint a Partnerek nem felelnek a Kártyabirtokosokat terhelő adó vagy más közteher-kötelezettségek teljesítéséért, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik.

A Kártyabirtokos a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben az adataiban történő változást nem, vagy késedelmesen jelenti be a Szolgáltatónak, úgy az ebből eredő jogkövetkezmény őt terheli, azaz a Szolgáltatóval szemben nem támaszthat igényt, ha ezen ok miatt nem, vagy csak késedelmesen tudja a Szolgáltató valamely szerződéses kötelezettségét teljesíteni. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles semmi olyan jellegű jogcselekményt megtenni, amelyek a Kártyabirtokos megváltozott adatainak felkutatására irányul. Ezen szabályozás kiterjed a Kártyabirtokos által utoljára bejelentett mobiltelefonszáma, ill. e-mail címének változásának esetére is.

 1. Reklamáció, ügyintézés, tájékoztatás

Amennyiben a Kártyabirtokosnak a Programmal kapcsolatban panasza vagy kérése van, a Szolgáltatót kell írásban vagy telefonon megkeresnie. Amennyiben a Kártyabirtokos reklamációjának vagy egyéb kérésének, bejelentésének elintézéséhez szükséges adatok nem állnak a Szolgáltató rendelkezésre vagy nem kizárólag a Szolgáltatót érinti a döntés, úgy az adott panasz, illetve kérés/bejelentés rögzítésre kerül, és a Szolgáltató az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb idő (de nem több, mint 30 nap) alatt kivizsgálja az esetet.

Amennyiben a reklamáció valamely Partner magatartásával kapcsolatos, úgy a Kártyabirtokos rögtön az adott Partnernél is megteheti reklamációját. Amennyiben a felmerült problémát a helyszínen nem sikerül megnyugtatóan kezelni, úgy a Kártyabirtokos jogosult a Szolgáltatónál is panaszt tenni.

 1. A Megállapodás időtartama és felmondása

A Hűségkártya érvényességi ideje az első kiváltástól számított egy (1) év. A hűségkártya az első kiváltást követően – a megújítás díjának egyidejű megfizetésével – egy-egy éves időtartamra megújítható.

A Megállapodást a szerződő felek 30 napos felmondási idővel, a közlést követő hónap utolsó napjára írásban postai úton, e-mailen, vagy telefaxon felmondhatják (rendes felmondás).

Azonnali hatállyal mondhatják fel felek a Megállapodást, amennyiben a másik fél a Megállapodásból eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél felhívására ezen szerződésszegést 10 napon belül nem orvosolja, kivéve, ha a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a Megállapodás fenntartása már nem várható el.

A felek súlyos szerződésszegésnek minősítik különösen, ha: (i) a Kártyabirtokos adatszolgáltatási, vagy változás-bejelentési kötelezettségének teljesítése során valótlan adatokat közöl; (ii) a Kártyabirtokos a Szolgáltató, vagy valamely Partner jó hírnevét, üzleti hírnevét sértő, vagy veszélyeztető kijelentéseket tesz, vagy egyébként ilyen magatartást folytat; (iii) a Kártyabirtokos magatartásával, megnyilvánulásaival a Program működését, céljainak elérését vagy a többi résztvevő jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának a Szolgáltató felszólítását követően sem vet véget.

A jelen Megállapodás felmondás útján történő megszűnése esetén a Kártyabirtokos köteles 30 napon belül a Hűségkártyát a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni. A Szolgáltató jogosult a Hűségkártyát a Megállapodás általa történt, azonnali hatályú felmondása esetén a megszűnésének napjával érvényteleníteni és tiltólistára helyezni.

 1. A Program módosítása és befejezése

A jelen Megállapodást a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. Közös megegyezéssel történő módosításnak minősülnek a Szolgáltató által írásban közzétett módosítások – és így azok minden esetben hatályosnak és a Kártyabirtokos által jóváhagyottnak tekintendő –, ha a Kártyabirtokos a Szolgáltató honlapján közzétett módosítás időpontját követő 30 napon belül nem emel írásban kifogást az adott módosítással szemben, vagy a Program által nyújtott szolgáltatásokat továbbra is igénybe veszi. A Szolgáltató által írásban közzétett módosításnak tekintendő, amennyiben a Szolgáltató a Kártyabirtokost e-mail címén keresztül értesíti. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak nem áll módjában egyidejűleg több hatályos Megállapodás alkalmazása, erre tekintettel, amennyiben az adott Megállapodás módosítás tekintetében a Kártyabirtokos a fenti határidőn belül kifogást emel, úgy a Szolgáltató jogosulttá válik a Megállapodás 15 napos felmondási idő alkalmazásával történő felmondására.

A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden – a fentieken túlmenő – változást, szerződéses értelmezési magyarázatot, hírlevelet, nyilatkozatokat, egyéb információkat a Kártyabirtokos által bejelentett e-mail címre jogosult megküldeni.

A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és az adott Partner közötti szerződés bármikor módosulhat, az esetleges Kártyabirtokost érintő változásokat a Szolgáltató a Partneri szerződés módosítását követő 5 napon belül vállalja közzétenni honlapján. Ezen okra tekintettel a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a fenti 5 napos határidőn belül esetlegesen már nem a hatályos partneri lista valamint a Partnereknél aktuálisan érvényesíthető kedvezmények módja, feltételei és mértéke van közzétéve a Szolgáltató honlapján, amely ok miatt a Szolgáltatóval szemben semminemű igénnyel nem jogosult fellépni.

 1. Díjak

A Hűségkártya mindenkori éves díja 2000,- Ft, azaz kétezer forint.

A Hűségkártya éves díját a Szolgáltató CIB Banknál vezetett 10700268-66814443-51100005 számú számlájára kell utalni, a Hűségkártya ennek jóváírásától számított 10 napon belül kerül megküldésre. Az utalásnál megjegyzésként az alábbiakat feltüntetni: Jazmin Communications & Media Kft., Frizura & Szépség Hűségkártya igénylés, és az igénylő nevét és címét.

 1. Egyéb rendelkezések

 1. A Kártyabirtokos a beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató – a Program működtetéséhez szükséges mértékben – reklámcélú ajánlatokat, hirdetéseket a Kártyabirtokossal személyesen, telefonon, SMS, vagy e-mail üzenet útján közöljön. A Kártyabirtokos – mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül – hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kártyabirtokosról a Szolgáltató által megrendezett rendezvényeken készült fotókat, videofelvételeket a Szolgáltató más rendezvényeken, illetőleg a Szolgáltató honlapján felhasználhassa és bemutathassa, kivéve, amennyiben az adott fotó, vagy videofelvétel nyilvánvalóan sérti a Kártyabirtokos jó hírnevét, egyéb személyiségi jogait.

 1. A Kártyabirtokos nem jogosult a Megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit – amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – harmadik személy részére átengedni, vagy bármely más módon átruházni. A Kártyabirtokos – az alábbiak figyelembe vételével – a Hűségkártya regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen Megállapodást, vagy az ebből eredő egyes jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére átengedje, vagy egyéb módon átruházza. A Szolgáltató szerződéses jogutódlás esetén köteles ezen tényt legalább a jogutódlás létrejöttét megelőző 30 napon belül a Szolgáltató honlapján közzétenni. Amennyiben ezen jogutódlás közzétételétől számított 15 napon belül a Kártyabirtokos írásban jelzi a Szolgáltató felé, hogy a jogutóddal nem kíván szerződéses kapcsolatban állni, úgy a felek közötti jogviszony a jogutódlás létrejöttét megelőző nappal megszűnik és a Szolgáltató ezen Kártyabirtokos adatait már nem közölheti a jogutóddal. Ezen szabály nem alkalmazható törvény alapján megvalósuló általános jogutódlásra (pl. átalakulás, szétválás, kiválás, egyesülés stb.).

 2. Amennyiben a Megállapodás egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a Megállapodás egészét. A Megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, és az érvénytelen rendelkezés helyett az adott érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Megállapodást a felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

 3. A Társaság fenntartja magának a jogot az ÁSZF módosítására, amelyekről a Kártyatulajdonosok a weboldalon és hírlevélben kapnak tájékoztatást. A Módosítások a hírlevél megjelenésével egyidejűleg lépnek érvénybe. Az ÁSZF módosítása (mely akár a Hűségkártya megszüntetését is jelentheti), semmilyen egyéb jogot nem ad a Kártyatulajdonosnak, csupán a Hűségkártya visszaszolgáltatása mellett a Megállapodás felmondásának jogát.

 4. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók.

2018. május 25.