728 X 90

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat

Jelen „Felhasználási feltételek” a www.frizuraszepseg.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.frizuraszepseg.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

Szolgáltató: Jazmin Communications & Media Kft., székhely: 2045 Törökbálint, Kastély u. 12/B.; elérhetőség: info@frizuraszepseg.hu
Felhasználó: a honlap szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki a honlapon megfelelően regisztrált. Felhasználó csak természetes személy lehet.

A weboldalon való regisztrációval, illetve a weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási feltételeket. A Felhasználási feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási feltételek változásait nyomon követi. A weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a weboldal használatára, illetve a weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási feltételek publikálásra kerültek a weboldalon.

1. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása
A www.frizuraszepseg.hu online magazin, divat, szépségápolás, egészség és egyéb tippekkel segíti a Felhasználókat. Az oldal egyéb, tanácsadási szolgáltatásokat is nyújt felhasználói számára. A szolgáltatás területe: Magyarország.

2. Regisztráció, a weboldal használata
A szolgáltatást regisztráció nélkül is igénybe lehet venni, egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez) kötöttek. Az oldalon közzétett játékokra történő regisztrációval a Felhasználó elfogadja, hogy a nyertesek közzétételére a sorsolást követően a www.facebook.com/frizuraszepseg weboldalon kerül sor.

A regisztráció során a Felhasználónak ki kell töltenie az adatlapját, melynek során meg kell adnia e-mail címét. A regisztráció során a Regisztrálok gombra kattintva egy összegző képernyő jelenik meg, amelyben a Felhasználó megerősíti adatainak helyességét. A Szolgáltató a regisztrációt követően azonnal, automatikusan, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja a regisztrációt. A regisztráció a visszaigazoló e-mailben található megerősítés linkre kattintással kerül elfogadásra és rögzítésre.

A regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó jelen Felhasználási feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot elfogadja. Jelen Felhasználási feltételek tekintetében nem érvényesül a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. Korm. rendeletben meghatározott elállási jogra vonatkozó szabályozás, tekintettel a honlapon elérhető szolgáltatások Felhasználó beleegyezésével történő azonnali nyújtására, valamint azok ingyenességére. A weboldalon bármilyen módon való regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal működtetője a weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

3. A regisztráció törlése
A Felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről, ehhez az info@frizuraszepseg.hu email címre kell küldeni egy e-mailt a Felhasználó törlésének igényléséről.

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Amennyiben az adatvédelmi szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, a Felhasználó a www.frizuraszepseg.hu szolgáltatásait nem veheti igénybe.

4. A Felhasználási feltételek módosítása
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor megjelenő, rendszerüzenetben tájékoztatja.

5. A szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége
A Felhasználó a honlapot csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a honlap használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
A Felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak. A Felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy a honlap használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:
− tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
− tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
− tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
− tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a honlap rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:
− tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
− tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a honlap rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
− tartózkodni a honlap működésének megzavarásától, akadályozásától;
− tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
− tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
− tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a honlap informatikai biztonságát veszélyezteti;
− tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja. A fenti korlátozások megsértése miatt bekövetkezett károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6. Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén
Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
A Szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a Felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a Felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a Felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a Szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, a Szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

7. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása
A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.
A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltató az általa üzemeltetett rendszer zavartalan működését és rendelkezésre állását 99 százalékban tudja garantálni. A Szolgáltató a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

8. Jogérvényesítés
A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

9. Adatvédelmi nyilatkozat
Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.
A Szolgáltató elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.
A regisztráció elvégzésével a Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.
A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (hírlevél fogadása, nyereményjáték), valamint a megrendelt szolgáltatás (hírlevél) kiküldésének lehetősége.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.) 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: A Felhasználó által kötelezően megadott adatok: e-mail, vezetéknév, keresztnév, irányítószám. A Felhasználó által opcionálisan megadott adatok: telefonszám, lakcím (levelezési, értesítési cím), családi állapot. A frizuraszepseg.hu megtekintése során rögzítésre kerülhet a felhasználó számítógépének IP-címe. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el.
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli.
Az adatokhoz való hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a www.frizuraszepseg.hu honlap munkatársai a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Az összekapcsolt adatokat a Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a frizuraszepseg.hu honlap munkatársai számára, illetve a Felhasználó, személyes oldalán, bejelentkezés után hozzáférhetőek. A Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.
A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. A Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

Kelt. Budapest, 2013. április 23.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- 70030/2013

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu

Hírlevél regisztráció

Frizura és szépség

Jazmin Communications

Jazmin Communications

Jooble

Jooble